عید فطر

عید فطر

گذشت ماه خدا و رسید عد صیام

به هر دو بار باد درود و به هر دو باد سلام

هزار شکر که عید صیام کرد طلوع

هزار حیف که ماه صیام گشت تمام

عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک

هنرستان نقش و نگار