جلسه مربیان هنرستان نقش

جلسه مربیان هنرستان نقش و نگار در رابطه با شروع پروژه ماه مهر 
و شروع کلاسهای دانش آموزان

گزارش تصویری