افتتاحیه جشنواره جمعه بازار دانش آموزی اداره آموزش پرورش ناحیه دو رشت با همکاری سازمان فنی حرفه ای و هنرستان نقش و نگار

افتتاحیه جشنواره جمعه بازار دانش آموزی اداره آموزش پرورش ناحیه دو رشت 

 

گزارش تصویری