عکس یادگاری  ژوژمان پایان سال تحصیلی رشته فتوگرافیک دهم و یازدهم هنرستان نقش و نگار

 

 

ژوژمان پایان سال تحصیلی رشته فتوگرافیک دهم و یازدهم هنرستان نقش و نگار
 

 

گزارش تصویری